Šī personas datu apstrādes dokumenta (informatīvā paziņojuma) mērķis ir sniegt fiziskai personai – SIA Aizkraukles ūdens vietnes https://www.aizkrauklesudens.lv apmeklētājam - vispārīgu informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

 

Dokumentā izmantotā terminoloģija:

 • Vietne – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Aizkraukles ūdens (turpmāk – SIA) uzturēta Interneta tīklā pieejama vietne www.aizkrauklesudens.lv;
 • Pārzinis – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Aizkraukles ūdens, vienotais reģistrācijas Nr. LV 48703000404,, juridiskā adrese Aizkraukles nov., Aizkraukle, Torņu iela 1, LV-5101, tālrunis +371 65122143;
 • Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru. Piemēram, identificējamās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, identifikatoru informācijas sistēmās vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
 • Datu subjekts – dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; konkrētā dokumenta kontekstā Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;
 • Personas datu apstrāde - ir jebkādas darbības ar Datu subjekta Personas datiem, ieskaitot, bet ne tikai, datu ievākšanu, datu glabāšanu, datu pārsūtīšanu, datu modificēšanu, datu izmantošanu un datu dzēšanu

 

Vispārīga informācija

 • Personas datu aizsardzības speciālists - SIA norīkotās personas datu apstrādes speciālista kontaktinformācija: e-pasts – das.udens@aizkraukle.lv;
 • Datu apstrādes veicēji - Personas datu apstrādi Pārziņa datu apstrādes (mērķu) sasniegšanai veic:
  • Pārziņa darbinieki, saskaņā ar viņu amata pienākumiem, kas izriet no darbinieku darba tiesiskajām vai dienesta attiecībām ar Pārzini;
  • ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību – tā paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem;
 • Datu apstrādes vieta (reģions) un veids - Pārzinis Personas datu apstrādi veic Eiropas Savienībā, un nenodod tos ārpus Eiropas Savienības, kā arī Pārzinis neveic pilnībā automatizētu Personas datu apstrādi – Personu datus jebkura lēmuma pieņemšanas procesā vienmēr apstrādā cilvēks.

 

1.Datu apstrādes nolūki

1.1 Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks), kā arī veic sīkdatņu aprites organizēšanu;

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par uzņēmuma darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.

1.2 Ar Pārziņa leģitīmo interesi vai sabiedrības interesi Pārzinim pildot piešķirtās oficiālās pilnvaras saistītais Personas datu apstrādes nolūka un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai, nolūkā aizstāvēt savas vai, attiecīgā gadījumā, sabiedrības intereses; piemēram, konstatējot pārkāpumu, Pārzinis informē tiesībsargājošās iestādes, piedalās tiesvedības procesā kā cietusī vai trešā puse, u.tml.

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) vai, attiecīgos gadījumos, sabiedrības interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e) apakšpunkts), ja tiesību aizskārums radies Pārzinim pildot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras vai rīkojoties sabiedrības interesēs.

1.3 Ar Pārziņa juridisko pienākumu izpildi saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai pēc oficiāla pieprasījuma saņemšanas un likumā noteiktajā kārtībā;

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa likumā noteikto pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts) – izpildīt likumīgus valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas pieprasījumus;

1.4 Ar dažādu Vietnē izvietotu vai aprakstītu piedāvājumu vai pakalpojumu pieņemšanu saistītu Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Vietnē var būt izvietota informācija par dažādiem piedāvājumiem, kuru izmantošanai no Vietnes apmeklētāja kā Datu subjekta tiktu pieprasīta personas datu nodošanu Pārzinim. Ja Datu subjekts savus personas datus Pārzinim nenodotu, konkrēto piedāvājumu izmantošana nebūtu faktiski vai tiesiski iespējama. Tipiskās situācijas piemēri (ietverot arī Personas datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatojumu) Personas datu apstrādei šādos gadījumos ir:

1.4.1 Datu sniegšana nolūkā veikt pasūtījumu (piemēram, pieteikt skaitītāja nomaiņu vai asenizācijas pakalpojumu) – šādā gadījumā Datu subjekts kā Pārziņa klients nodod savus datus, lai veiktu pasūtījumu, iesniegtu sūdzību par jau veiktu pasūtījumu, u.tml. situācijās. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

 • Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir līguma saistību izpilde vai datu subjekta vēlme šādu līgumu (piemēram, ūdens piegādes līgumu, nomas līgumu, u.c.) noslēgt, rīkojoties atbilstoši situācijai:
 • situācijās, kurās Datu subjekts ir fiziska persona, Personas datu apstrāde tiek veikta līguma saistību izpildei vai, ievērojot datu subjekta izteikto vēlmi, lai tamlīdzīgas līgumiskās attiecības nodibinātu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts) un būtu iespējams veikt tiesisku darījumu un pielīgto pienākumu izpildi; tāpat uz Pārzini attiecas normatīvo aktu prasības par darījumu apliecinošu dokumentu saglabāšanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts un normatīvie akti par finansu uzskaites un grāmatvedības vešanu); kā arī Pārzinim ir leģitīmā interese saglabāt ar darījumu saistīto informāciju savu tiesību aizsardzībai tiesas vai ārpustiesas procesos (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts);
 • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis, Personas datu apstrāde tiek veikta pārziņa un Datu subjekta pārstāvētā uzņēmuma leģitīmo interešu nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), proti, lai tiktu noslēgts tiesisks darījums;
 • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas kontaktpersona, Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Pārziņa pienākumu, izpildīt līgumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), un uz datu subjekta un tā darba devēja vai pasūtītāja savstarpējām līgumiskām attiecībām, piemēram, darba līgums, autoratlīdzības līgums, uzņēmuma līgums, kas noslēgts ar konkrēto juridisko personu.

Lai sasniegtu šo datu apstrādes nolūku, no Datu subjekta tipiski ir nepieciešami šādi personas dati (kas var tikt iegūti dažādos sakaru kanālos, piemēram, telefoniski vai epastā):

 • personas (pārstāvja) vārds, uzvārds, kontaktinformācija;
 • pasūtījuma, piegādes, sūdzības, u.tml., apraksts (piemēram, skaitītāju nomaiņas vietas adrese, nepieciešamais skaitītāju daudzums, veids, cena, sūdzības raksturs un apraksts u.tml.);
 • ja Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis vai kontaktpersona, tad papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, datu subjekta amatu, pārstāvības tiesībām, u.c. ar konkrēto pasūtījumu, piegādi vai sūdzību saistīto informācija;
 • Ikvienā datu sniegšanas gadījumā, datu subjekta pienākums ir sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei;
 • Veicot datu apstrādi iepriekšminētajam nolūkam, Pārzinim rodas leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) nodrošināt pierādījumus iespējamā tiesas vai ārpustiesas procesa gadījumā, kā arī likumos noteiktajos pienākumos glabāt darījumu apliecinošus dokumentus un informāciju noteiktu laika periodu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts).

Tipiskā gadījumā datu glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 (desmit) gadus.

1.4.2 Datu nodošana nolūkā iesniegt skaitītāju rādījumus sadarbības partnera – apstrādātāja uzturētā risinājumā https://customer.bill.me. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

 • Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma saistību izpilde starp Pārzini un Datu subjektu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts); tāpat, tiesiskais pamats ir arī pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) iespējami efektīvākajā veidā uzzināt informāciju par patērēto ūdeni, kā arī sniegt informāciju klientam (Datu subjektam); 

 

1.5 Sīkdatnes

1.5.1 Kas ir sīkdatnes un priekš kam tās vajag:

Sīkdatnes (angl. Cookies) ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta Vietni, tiek lejupielādētas un saglabātas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās Vietnes saturs. Mūsdienās, modernās vietnes bez sīkdatnēm korekti un funkcionāli nav izmantojamas. Tomēr Jums ir tiesības jebkurā brīdī, pamatojoties uz sava pārlūka ražotāja norādījumiem, veikt pilnīgu sīkdatņu bloķēšanu. Uzmanību! Ja Jūs veiksiet sīkdatņu bloķēšanu pārlūkā, liela daļa vietņu, tajā skaitā, Vietne, Jūsu pārlūkā nedarbosies korekti vai nedarbosies vispār!

1.5.2 Sīkdatņu veidi:

1.5.2.1 Funkcionālās sīkdatnes - funkcionāli un tehniski nepieciešamas sīkdatnes, bez kurām nebūtu iespējama pilnvērtīga tīmekļa vietnes darbība. Tīmekļa vietnēm nav savas atmiņas, un tās neuztur sesijas statusus, t.i., ja lietotājs pārlūko dažādas tīmekļa vietnes sadaļas, lietotājs netiek atpazīts kā viens un tas pats lietotājs; sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāju. Galvenā sīkdatņu funkcija ir ļaut tīmekļa serverim saņemt informāciju par lietotāja sesiju, ģeogrāfisko atrašanās vietu, lietojamo valodu, valūtu u.tml., un nodrošināt pilnvērtīgu tīmekļa vietnes darbību;

1.5.2.2 Analītiskās/mārketinga sīkdatnes - nepieciešamas, lai palīdzētu analizēt tīmekļa vietnes izmantošanu, piemēram, lai izprastu apmeklētāju darbības interneta vietnē. Analītiskajās sīkdatnēs iegūtā informācija tiek apkopota, uzkrāta un analizēta, izmantojot vietnes apmeklētāju rīcības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Analytics rīks. Analītisko sīkdatņu izmantošana analīzes veikšanai ir pārziņa leģitīmā interese, lai informācijas sabiedrības apstākļos spētu pastāvēt, attīstīties un veikt saimniecisko darbību. Vienlaicīgi, ikvienam tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības atteikties no analītisko sīkdatņu izmantošana, kas nozīmē, ka attiecīgās sesijas ietvaros tiks uzstādītas tikai funkcionālās sīkdatnes, bez kuru esamības nav iespējama tīmekļa vietnes darbība.

 

1.5.3. Sīkdatņu izdzēšana. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz Jūsu iekārtas, izdzēst ir iespējams ar Jūsu aktīvu rīcību! Pārzinim nav iespēju iejaukties Jūsu ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu! Lai izdzēstu sīkdatnes konkrētajā pārlūkā, Jums ir jārīkojas atbilstoši pārlūka autora/uzturētāja norādījumiem par sīkdatņu dzēšanu. Apkopojums par sīkdatņu dzēšanu dažādiem pārlūkiem ir pieejams šajā saitē (NB! Jūs tiksiet pārvirzīts uz citu resursu!).

 

1.5.4. Vietnē ir iespējamas šādas sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes apraksts un fukncionālā nozīme

Sīkdatnes dzīvildze

Tiesiskais

Pamatojums

PHPSESSID

Nodrošina sesijas viennozīmīgumu un integritāti, ir funkcionāli nepieciešama

Konkrētās sesijas laiks

Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts) nodrošināt Vietnes funkcionālo darbību

ALLOW_COOKIES Šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu. 30 dienas Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts) nodrošināt Vietnes funkcionālo darbību
SESSION_ID Šī sīkdatne ir nepieciešama servera pusē, lai iegūtu sesijas ID konkrētai sesijai. Konkrētās sesijas laiks Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts) nodrošināt Vietnes funkcionālo darbību
Last_visit Šī sīkdatne ir nepieciešama, lai iegūtu pēdējā apmeklējuma datumu. 30 dienas

Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts) nodrošināt Vietnes funkcionālo darbību

_ga

Analītiskā/mārketingam nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota Google korporācijai

2 gadi

Datu subjekta piekrišana

_gid

Analītiskā/mārketingam nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota Google korporācijai

24 stundas

Datu subjekta piekrišana

_gat

Analītikai/mārketingam nepieciešama sīkdatne; nodrošina konkrētā pārlūka atsekošanas iespēju, proti, ka sesija tiek veikta no konkrētā pārlūka; informācija tiek nodota Google korporācijai

1 minūte; pēc tam pārjaunojas

Datu subjekta piekrišana

 

2. Datu subjekta tiesības 

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, datu subjektam ir šādas tiesības, kuru īstenošanai Datu subjektam jāiesniedz Pārzinim rakstveida, t.sk., elektroniski parakstīts, iesniegums; (Svarīgi! Ne visas Datu subjekta tiesības ikvienā situācijā var būt izmantojamas! Tiesības prasīt kādu tiesību izlietošanu vēl negarantē, ka tiesības tiks izlietotas. Jebkura strīdus gadījumā Datu subjektam ir tiesības vērsties ar prasību tiesā vai iesniegumu Datu valsts inspekcijā!):

2.1 Piekļuve personas datiem - tiesības prasīt apstiprinājumu no Pārziņa, vai tiek veikta konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrāde, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi tiem Personas datiem, kurus Pārzinis par konkrēto Datu subjektu apstrādā;

2.2 Personas datu labošana - tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgu Personas datu labošanu, ja Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi;

2.3 Piekrišanas atsaukšana – tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, gadījumos, kad tiesiskais pamatojums Pārzinim veikt attiecīgo Datu subjekta Personas datu apstrādi ir Datu subjekta piekrišana. Jāņem vērā! Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma. Tāpat Datu subjektam jāņem vērā, ka Personas datu apstrāde pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukuma, var būt radījusi tiesības veikt Personas datu apstrādi Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses nodrošināšanai, vai, radījusi pienākumu, turpināt apstrādāt Datu subjekta Personas datus, un izpildīt likumā noteiktos pienākumus;

2.4 Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, kurus Pārzinis apstrādā, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm. Datu subjektam jāņem vērā, ka Pārzinis turpinās apstrādāt attiecīgos Personas datus, arī tad, Datu subjekta iebildumu pret Personas datu apstrādi, tad, ja attiecīgajā situācijā Pārzinim būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrādi;

2.5 Datu dzēšana – tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgo apstrādāto Personas datu dzēšanu. Personas datu dzēšana netiks realizēta gadījumos, kad likums pieprasa Pārzinim datus saglabāt, kā arī pārliecinošu likumisko interešu nodrošināšanas gadījumos, piemēram, pierādījumu bāzes nodrošināšana tiesas vai ārpustiesas procesā;

2.6 Apstrādes ierobežošana – tiesības prasīt Pārzinim ierobežot savu Personas datu apstrādi, situācijās, ja Datu subjekts apšauba Pārziņa tiesības konkrētā gadījumā veikt Personas datu apstrādi, īpaši situācijā, kad tiesiskais pamatojums datu apstrādei ir pārziņa likumīga interese (Svarīgi! apstrāde noteikti netiks ierobežota situācijās, kurās Pārziņa likumīgā interese ir aizstāvēt savas tiesības ārpustiesas vai tiesas procesā un konkrētie Personas dati ir būtiski pierādījumi);

2.7 Datu pārnesamība – tiesības saņemt vai nodot savus Personas datus tālāk citam datu pārzinim (realizēt t.s., “datu pārnesamību”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Datu subjekts pats ir sniedzis Pārzinim, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai līgumu, kā arī gadījumos, ja Personas datu apstrāde veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

 

3. Tiesības iesnieg sūdzību vai prasījumu

3.1 Datu subjektam ir tiesības situācijās, kurās tā tiesības vai intereses ir reāli vai šķietami aizskartas, vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē, pēc savas izvēles. Tā kā Pārzinis darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestādes jebkurā gadījumā būs Latvijas Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

3.2 Datu subjektam ir arī patstāvīgas prasījuma tiesības vērsties vispārējās nozīmes tiesā, ievērojot Civilprocesu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

4. Pārziņa rīcība ar personas datiem

4.1 Pārzinis, ievācot personas datus, rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks, un datus apstrādā tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus neviena citai personai, izņemot, ja pastāv tāda likumība vai līgumiska situācija, kura ir iespējama nodarbojoties ar saimniecisko darbību un kura ir attiecīgajā laika momentā vispārpieņemta saimnieciskas darbības vešanas prakse.

4.2 Pārzinis, regulāri izvērtē savus ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos personas datus un, pārliecinās, ka datu kategorijas un datu glabāšanas notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus.

4.3 Pārzinis ir uz sadarbību ar Datu subjektu vērsts un, saņemot no Datu subjekta, pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiks attiecīgas korekcijas veiktajā Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un attiecīgajās izvēlnēs Vietnē.

 

5. Nobeiguma noteikumi

5.1 Ja Datu subjektam ir jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Personas datu aizsardzības speciālists kontaktus;

5.2 Pārziņa informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt grozīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta interneta vietnē.

 

Pēdējās izmaiņas 2020. gada 1.maijā