PAR SKAITĪTĀJIEM UN TO APKALPOŠANU

Aizkraukles novadā  ir kārtība, ka sabiedriskā pakalpojuma -ūdensapgāde un kanalizācija, daudzuma noteikšanai tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji. Ja skaitītājs atrodas individuālā mājā, juridiskai personai piederošā īpašumā (ja īpašums neatrodas daudzdzīvokļu ēkā), skaitītāji pieder SIA”Aizkraukles ūdens”. Daudzdzīvokļu mājā SIA”Aizkraukles īpašums ir ēkas kopējais skaitītājs. Dzīvokļa īpašumā esošie ūdens patēriņa skaitītāji pieder dzīvokļa īpašniekam (ja nav noslēgts skaitītāja abonēšanas līgums), kuram tad arī ir jāievēro noteikumi un jāveic visas procedūras, kas noteiktas likumā “Par mērījumu vienotību”.

Saskaņā ar 1997.gada 27.februāra Latvijas Republikas likumu “Par mērījumu vienotību” un Latvijas Republikas ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 “Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” ir noteikts, ka ūdens patēriņa skaitītājiem ir jāveic verificēšana. Verificēšana ir darbību kopums, ko veicis Nacionālais reglamentētās metroloģijas dienests (vai cita atzīta institūcija), lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi pilnīgi atbilst noteiktajām prasībām. Ūdens patēriņa skaitītājiem verificēšanas periodiskums ir 4 gadi.

Latvijā šo verificēšanu var veikt VSIA “Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” un tā filiāles, kā arī likumā noteiktajā kārtībā akreditētas laboratorijas.

Tā kā SIA “Aizkraukles ūdens” veic rēķinu apkalpošanu daudzdzīvokļu mājās, tātad arī sadala starpību, kas uzrādās starp ēkas kopējo skaitītāju un dzīvokļu īpašumos esošajiem skaitītājiem, mūsu rīcībā ir informācija  par skaitītāju derīguma termiņiem, ko publicējam katram dzīvoklim izrakstītajā ikmēneša rēķinā.

Uzņēmums atsevišķi nevienu nebrīdina par verifikācijas termiņa beigām, tam ir jāseko pašiem īpašniekiem.

Kārtību, kādā tiek mainīti skaitītāji, izstrādā namu apsaimniekotājs.

Arī  SIA “Aizkraukles ūdens” veic skaitītāju maiņu dzīvokļu īpašumos. Tas ir maksas pakalpojums.

1. Skaitītāja īpašnieks organizē skaitītāju maiņu ar paša izvēlētu atbildīgu uzņēmumu.

Dzīvokļu īpašnieks pēc skaitītāja maiņas nodrošina, ka SIA ”Aizkraukles ūdens” saņem darbu pieņemšanas un nodošanas  aktu par skaitītāju maiņu. Pieņemšanas nodošanas aktu SIA “Aizkraukles ūdens” var nodot dzīvokļa īpašnieks, darba veicējs, vai jebkura cita persona. Pieņemšanas nodošanas aktā jānorāda datums, noņemto skaitītāju numurus un rādījumus, no jauna uzlikto skaitītāju numurus un rādījumus, darba veicēja vārdu un uzvārdu (salasāmi). Skaitītājiem jābūt noplombētiem.

2. Skaitītāju nomaiņu pret pārbaudītu ūdens skaitītāju veic “Aizkraukles ūdens”.

Skaitītāja īpašnieks pa telefonu 65122156 vai 29263246 piesaka “Aizkraukles ūdens” dispečeram skaitītāju maiņu un vienojas par nomaiņas datumu.

“Aizkraukles ūdens” darbinieki noņems veco skaitītāju, uzstādīs jau pārbaudītu skaitītāju, sastādīs aktu par skaitītāju maiņu un tos noplombēs.

No īpašnieka tiks iekasēta samaksa par skaitītāju maiņu un izmantotajiem papildus materiāliem.

Jaunais nomainītais skaitītājs paliek īrnieka īpašumā, bet vecais tiek nodots apmaiņas fondā.

3. Skaitītāju nomaiņu pret jaunu ūdens skaitītāju veic “Aizkraukles ūdens”.

Skaitītāja īpašnieks pa telefonu 29263246 piesaka “Aizkraukles ūdens” dispečeram skaitītāju maiņu un vienojas par nomaiņas datumu.

“Aizkraukles ūdens” darbinieki noņems veco skaitītāju, uzstādīs jauno skaitītāju, sastādīs aktu par skaitītāju maiņu un tos noplombēs.

No īpašnieka tiks iekasēta samaksa par skaitītāju maiņu un izmantotajiem papildus materiāliem.

Noņemtais skaitītājs paliek īrnieka īpašumā.

4. Skaitītāja apkalpošana tiek nodota “Aizkraukles ūdens” pārziņā.

Skaitītāja īpašnieks pa telefonu 29263246 piesaka “Aizkraukles ūdens” dispečeram skaitītāju maiņu un vienojas par nomaiņas datumu.

“Aizkraukles ūdens” darbinieki noņems veco skaitītāju, uzstādīs jaunu skaitītāju, sastādīs aktu par skaitītāju maiņu un tos noplombēs.

Skaitītāji ir SIA “Aizkraukles ūdens” īpašums un īrnieks turpmāk maksā abonenta maksu par šo skaitītāju izmantošanu EUR 0.36 +PVN mēnesī par vienu skaitītāju.

Skaitītājus liekam uz nomaksu, noslēdzot savstarpēju vienošanos. Par jautājumiem, kas saistīti ar ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudēm un maiņu, zvaniet pa telefonu 29263246, kur jums sniegs paskaidrojumus.