LIKUMI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums

Vides aizsardzības likums

Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

 

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

26.09.2023. MK Noteikumi Nr. 547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

27.06.2017. MK noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"

22.03.2016. MK noteikumi Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"

15.09.2015. MK noteikumi Nr. 524 "Kārtība kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"

09.12.2008. MK noteikumi Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"

05.12.2006. MK noteikumi Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

Aizkraukles NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/31
Aizkrauklē 2022. gada 20. oktobrī

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Aizkraukles novadā

Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2022/30
Aizkrauklē 2022. gada 20. oktobrī

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā