Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus pakalpojumu sniedzējam apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators. Regulators pieņem SIA "Aizkraukles ūdens" sagatavoto tarifu aprēķinu, izvērtē tarifu aprēķinā iekļauto izmaksu pamatotību un apstiprina tarifus, ja nav saskatījis aprēķinos neatbilstību ar MK noteikumiem apstiprinātajai tarifu aprēķināšanas metodikai. Regulatora apstiprinātie tarifi ir vienoti Aizkraukles pilsētā un ciemā.

Tarifs spēkā no 2023. gada 1. maija

2023. gada 15. decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sēdē apstiprināts:

Pakalpojums

Par 1 m3 EUR /bez PVN

Par 1 m3 EUR /ar PVN (21%)

Ūdensapgādes pakalpojums 

1.61

1.95

Kanalizācijas pakalpojums

1.81

2.19

Kopā  

3.42

4.14 

Pakalpojumu lietotājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) mājaslapā var saņemt informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nozari: ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citviet Latvijā, pakalpojumu sniedzēju reģistru u.c. informāciju https://www.sprk.gov.lv/content/tarifi-12

KĀ VEIDOJAS TARIFS?

Pašvaldība, izpildot vienu no likumā noteiktajām pastāvīgajām funkcijām – komunālo pakalpojumu organizēšanu iedzīvotājiem, ir kapitāla daļu turētāja Aizkraukles novada pašvaldības SIA “Aizkraukles ūdens”. Savukārt, ūdensapgāde un kanalizācija ir regulējamais pakalpojums un sniedzamā pakalpojuma tarifus nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamā nozarē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, kura ir noteikta ar lēmumu. Pašreiz spēkā esošais tarifs ir aprēķināts pēc metodikas pamatojoties uz sekojoša lēmuma pamata:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/8 Rīgā 2010. gada 12. maijā (prot. Nr.19, 6.p.) “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, kas izdota saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem“.

Metodikā ir noteikts, ka, tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas nosaka par šādiem pakalpojumiem:

  • par 1m3 ūdens ieguvi, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā;
  • par 1m3 ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojumu saņēmējam;
  • par 1m3 notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
  • par 1m3 notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē.

Ūdens padeve līdz lietotājam ir ūdens padeve līdz piederības robežai – robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. Norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek izmantots komercuzskaites mēraparāts- ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā (daudzdzīvokļu mājā – mājas kopējais skaitītājs).

Šie ir pakalpojumi, kurus sedz tarifs. Visi pārējie pakalpojumi, ko sniedz SIA “Aizkraukles ūdens”, ir maksas pakalpojumi. Tai skaitā rēķinu apkalpošana daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem kā arī ūdens patēriņa skaitītāju montāža un apkalpošana.

No 2023. gada 1. maija ir noteikta maksa par rēķinu apkalpošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem: 0.83EUR+PVN21%= 1.00EUR.