INFORMĀCIJA PAR SIA "AIZKRAUKLES ŪDENS"

Kapitālsabiedrība: Aizkraukles novada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles ūdens”
Juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs: 48703000404
Pievienotās vērtības reģistrācijas numurs: LV 48703000404 Adrese: Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
Dibināšanas datums: 01.04.1985.
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 13.11.1991.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 11.12.2003.

 


1.1. PAMATKAPITĀLS

SIA “Aizkraukles ūdens” pamatkapitāls ir 1 577 047, 00 euro (viens miljons pieci simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četrdesmit septiņi eiro nulle centi), ko veido 1 577 047  (viens miljons pieci simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četrdesmit septiņas) daļas. Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) EUR.

1.2. DALĪBNIEKI

Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens” dalībnieks ir Aizkraukles novada pašvaldība ( 100%). 
Aizkraukles novada Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles ūdens" nav līdzdalības citās sabiedrībās.

1.3.UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

SIA “Aizkraukles  ūdens” uzdevumi un funkcijas:

  • ūdens ieguve, ražošana un padeve ūdensvada tīklā ;
  • ūdens piegāde no padeves vietas līdz pakalpojuma saņēmējam;
  • notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
  • notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes ūdenskrātuvēs.

 

1.4.VADĪBA

SIA “Aizkraukles ūdens” augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis. Aizkraukles ūdens pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce.