Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana Aizkraukles novadā

 Pamatojoties uz LR likumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” un LR MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, izstrādāti un apstiprināti Aizkraukles novada pašvaldības domes 2022.gada 20.oktobrī  Saistošie noteikumi Nr.2022/30 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā” .
Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Aizkraukles novada pilsētu un ciemu administratīvajās teritorijās.

 Decentralizētās kanalizācijas sistēmas, MK noteikumu izpratnē ir sistēmas vai iekārtas, kuras nav pievienotas centralizētajam kanalizācijas tīklam un kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
1) rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/dnn;
2) septiķus -rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas;
3) notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi un nosēdumi.

Saskaņā ar iepriekš minētajiem saistošajiem noteikumiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam SIA Aizkraukles ūdens uzdots izveidot Aizkraukles pilsētas un ciema decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk -DKS) reģistru, uzturēt un aktualizēt to.

DKS īpašniekiem vai valdītājiem reģistra uzturētājam SIA Aizkraukles ūdens (Torņu ielā 1, Aizkrauklē, LV-5101), jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums skatīt šeit.
Iesniegumu var iesniegt personīgi, sūtot pa pastu, vai elektroniski parakstot ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pasta adresi udens@aizkraukle.lv ar norādi DKS REĢISTRS.

Informāciju par DKS reģistrēšanu var saņemt, vēršoties SIA Aizkraukles ūdens klātienē Torņu iela 1, Aizkrauklē (kontaktpersona Eduards Tumeļkāns), kā arī zvanot uz tālruņa numuru 26379497 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udens@aizkraukle.lv ar norādi DKS REĢISTRS.