Decentralizētā kanalizācijas sistēma (DKS) ir:

-          rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
-          septiķi;
-          notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

DKS īpašniekiem vai valdītājiem veicamās darbības:
1.      Apsekot savā īpašumā vai valdījumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu.
Noskaidrot:
- vai decentralizētā kanalizācijas sistēma ir nodota ekspluatācijā;
- vai izmantojamā decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilst prasībām.
Informācijai: Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai skatīt šeit.
2.      Iesniegt pirmreizēju decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu aizpildot informāciju atbilstoši Saistošo noteikumu 4. pielikumam skatīt šeit.
3.      Ieteicams noslēgt līgumu par notekūdeņu un nosēdumu savākšanu ar asenizatoru, kurš reģistrēts pašvaldības asenizatoru reģistrā.
4.      Nodrošināt Saistošajos noteikumos noteikto minimālo notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežumu izmantojot tikai asenizatoru, kurš reģistrēts pašvaldības asenizatoru reģistrā.
5.      Saglabāt Līgumu un darījumu apliecinošus dokumentus divus gadus par notekūdeņu, nosēdumu nodošanu asenizatoram.
6.      Nodrošināt asenizatoru un kontroliera piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai.
7.      Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu, nosēdumu nonākšanu vidē.
8.      Nodot  asenizatoram notekūdeņus un nosēdumus atbilstošus normatīvo aktu prasībām.