Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana Aizkraukles novadā

 Pamatojoties uz LR likumu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” un LR MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, izstrādāti un apstiprināti Aizkraukles novada pašvaldības domes 2019.gada 26.septembra  Saistošie noteikumi Nr.2019/17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā” .
Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas Aizkraukles novada pašvaldības pilsētas un ciema teritorijā.

 Decentralizētās kanalizācijas sistēmas, MK noteikumu izpratnē ir sistēmas vai iekārtas, kuras nav pievienotas centralizētajam kanalizācijas tīklam un kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
1) rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/dnn;
2) septiķus -rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas;
3) notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi un nosēdumi.

Saskaņā ar iepriekš minētajiem saistošajiem noteikumiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam SIA Aizkraukles ūdens uzdots izveidot decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk -DKS) reģistru, uzturēt un aktualizēt to.
 Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide ir jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.


DKS īpašniekiem vai valdītājiem reģistra uzturētājam SIA Aizkraukles ūdens (Torņu ielā 1, Aizkrauklē, LV-5101), jāiesniedz decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums skatīt šeit.
Iesniegumu var iesniegt personīgi, sūtot pa pastu, vai elektroniski parakstot ar drošu elektronisku parakstu, sūtot uz e-pasta adresi udens@aizkraukle.lv ar norādi DKS REĢISTRS.

Informāciju par DKS reģistrēšanu var saņemt, vēršoties SIA Aizkraukles ūdens klātienē Torņu iela 1, Aizkrauklē (kontaktpersona Raimonds Porietis), kā arī zvanot uz tālruņa numuru 26379497 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udens@aizkraukle.lv ar norādi DKS REĢISTRS.