Avāriju dienests, dispečeri: 29263246
Header grid.
Header grid.

Atklāta izsole par transportlīdzekļa pārdošanu

Datums: 20.10.2022 09:50
57 skatījumi
Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens” organizē atklātu izsoli par transportlīdzekļa pārdošanu.

Izsoles priekšmets – SIA “Aizkraukles ūdens” īpašumā esošs transportlīdzeklis – vieglā plašlietojuma automašīna WV CADDY, valsts reģistrācijas Nr.GT4833, izgatavots 2007.gadā.

Izsolāmās mantas apskates vieta un laiks - Enerģētiķu iela 4, Aizkraukle, Aizkraukles novads, līdz 2022. gada 1.novembra plkst. 16:00, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 29408934.

Pieteikumu reģistrācija - Izsoles vietā, 2022.gada 2.novembrī no plkst.13:50.

Izsoles norises vieta – SIA Aizkraukles ūdens birojs, Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101.

Izsoles norises laiks – 2022.gada 2.novembrī, plkst.14:00.

Izsoles sākumcena – 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi), tai skaitā PVN, izsoles solis augstāk solīšanai tiek noteikts 100,00 EUR.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda sabiedrības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 390,00 EUR (trīs simti deviņdesmit euro, 00 centi).

Izsoles veids - mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība - Izsoles uzvarētājs nosolīto cenu, atskaitot no tās iemaksāto nodrošinājumu, iemaksā piecu darba dienu laikā no izsoles dienas, norādot izsoles priekšmetu.

Izsoles noteikumi

Eksperta slēdziens