Paziņojums par noteikto tarifu

- 20. Jūnijs, 2024
Paziņojums par noteikto tarifu

SIA Aizkraukles ūdens, vienotais reģ. Nr. LV48703000404, juridiskā adrese: Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra padomes lēmumu 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

Teritorija: Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN)

Noteiktais tarifs no 01.08.2024. (bez PVN)

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums (%) 

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

1,61

1,54

-4%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1.81

1,72

-5%

Noteikto tarifu izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu, ņemot vērā elektroenerģijas cenas izmaiņas.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā 01.08.2024. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 15.12.2022.g. apstiprināto lēmumu (lēmuma Nr. 269), kas 19.12.2022.g. publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr. 245).

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem, lietotājs var Torņu ielā 1, Aizkrauklē no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA Aizkraukles ūdens galveno grāmatvedi Ingrīdu Stivriņu, tālr. 26342098..

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu: Torņu iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov. LV-5101, e-pasta adresi: udens.birojs@inbox.lv un faksu numurs: 65122143, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".